Logo
Logo Logo
Cover foto

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i zakupu IMPREZY. 

Sprawdź koniecznie również:

Warunki UczestnictwaOgólne warunki ubezpieczenia Polityka prywatności i CookiesKlauzula informacyjna
Ważne InformacjeTurystyczny fundusz gwarancyjnyProcedura realizacji praw osób fizycznychWarunki Programu Poleceń ST: Skarbonka

§ 1. DEFINICJE

AGENT TURYSTYCZNY lub ADMINISTRATOR – należy przez to rozumieć Student Travel sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Lublinie będącego agentem turystycznym w rozumieniu Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.) oraz administratorem serwisu internetowego i aplikacji mobilnej www.st.pl.

2. BOK (Biuro Obsługi Klienta) – właściwa dla danego ORGANIZATORA jednostka świadcząca usługi doradztwa w zakresie wyboru i dokonywania czynności formalnych związanych z rezerwacją IMPREZY, udzielenia informacji związanych z realizacją IMPREZY oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego. W sprawach z zakresu funkcjonowania SERWISU właściwym do podejmowania działań dotyczących kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM lub PODRÓŻNYM jest BOK Student.travel.pl Sp. z o.o. spółka komandytowa. W pozostałym zakresie (w szczególności dotyczącym realizacji IMPREZY) właściwym jest BOK właściwe dla danego ORGANIZATORA. Godziny pracy oraz dane kontaktowe do poszczególnych BOK są każdorazowo podane w SERWISIE.

3. IMPREZA (impreza turystyczna) - należy przez to rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji.

4. ORGANIZATOR - przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, bezpośrednio lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy turystycznego lub wspólnie z innym przedsiębiorcą turystycznym, lub też przedsiębiorcą turystycznym, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2361 ze zm.), z którym Student.travel.pl Sp. z o.o, spółka komandytowa współpracuje w charakterze agenta turystycznego .

5. PANEL KLIENTA - część SERWISU w której UŻYTKOWNIK lub PODRÓŻNY może edytować swoje dane oraz zarządzać REZERWACJĄ.

6. PŁATNOŚĆ - płatność realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu zapłaty w systemie informatycznym banku i/lub operatora karty płatniczej UŻYTKOWNIKA bądź PODRÓŻNEGO, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do SYSTEMU REZERWACJI.

7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego określający zasady świadczenia usług i funkcjonowania SERWISU w zakresie wyboru i zakupu IMPREZY.

8. REZERWACJA – usługa posiadająca unikalny numer, tworzona w SYSTEMIE REZERWACJI na podstawie kryteriów wyboru IMPREZY oraz danych osobowych podanych przez UŻYTKOWNIKA w ZAMÓWIENIU, mogąca łączyć się z jednoczesnym uiszczeniem zapłaty. Numer REZERWACJI jest tworzony na potrzeby ORGANIZATORA IMPREZY i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji w szczególności w zakresie usług świadczonych w ramach IMPREZY przez przewoźnika lotniczego, autobusowego, hotelu i tym podobnych.

9. SERWIS (serwis internetowy) - grupa powiązanych ze sobą stron internetowych. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań użytkownika sieci internetowej, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności. Jednym z komponentów SERWISU jest SYSTEM REZERWACJI oraz PANEL KLIENTA.

10. SYSTEM REZERWACJI - internetowy system rezerwacji IMPREZ udostępniony UŻYTKOWNIKOWI w SERWISIE, umożliwiający wyszukanie IMPREZ o zadanych parametrach i w żądanych terminach.

11. PODRÓŻNY – osoba, która za pośrednictwem SERWISU nabyła udział w IMPREZIE. PODRÓŻNYM może być zarówno UŻYTKOWNIK po dokonaniu zakupu IMPREZY jak i osoba na rzecz której UŻYTKOWNIK nabył udział w IMPREZIE, chyba że co innego wynika z warunków umowy ORGANIZATORA.

12. UMOWA – umowa udziału w imprezie turystycznej, której sposób, warunki zawarcia oraz realizacji regulują każdorazowo właściwe dla danego ORGANIZATORA postanowienia ogólnych warunków umowy. Katalog warunków umowy obowiązujących u ORGANIZATORÓW IMPREZ udostępnianych do nabycia w SERWISIE stanowi załącznik nr 1 do REGULAMINU i zostaje każdorazowo przedłożony do zapoznania i akceptacji przed złożeniem REZERWACJI.

13. UŻYTKOWNIK - osoba uzyskująca dostęp do SYSTEMU REZERWACJI za pośrednictwem SERWISU.

14. ZAMÓWIENIE - ogół danych, przekazanych przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem SYSTEMU REZERWACJI w celu złożenia REZERWACJI.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem SERWISU  www.st.pl jest Sp. z o.o, Sp.k. z siedzibą w Lublinie.

2. Każdy UŻYTKOWNIK z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z SERWISU, zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU. Akceptując warunki REGULAMINU UŻYTKOWNIK potwierdza zapoznanie się z jego treścią i wyraża zgodę na realizację usług w zgodzie z zasadami przewidzianymi w REGULAMINIE.

3. Warunkiem korzystania z SERWISU jest zapoznaje się i akceptacja postanowień zawartych w treści REGULAMINU.

4. Prawidłowe korzystanie z SERWISU poprzedza złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień REGULAMINU oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.

5. UŻYTKOWNIK oraz PODRÓŻNY jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania, powielania oraz udostępniania treści REGULAMINU, z zastrzeżeniem wykorzystania komercyjnego.

6. Materiały udostępnione w treści SERWISU (w tym graficzne, znaki towarowe lub inne informacje), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej ADMINISTRATORA lub ORGANIZATORÓW i podlegają ochronie prawnej.

7. W ramach funkcjonowania SERWISU zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKA lub PODRÓŻNEGO treści bezprawnych, w tym w szczególności dokonywania rezerwacji na nieprawidłowe lub nieistniejące dane, posługiwanie się danymi osób trzecich bez ich zgody, dokonywanie rezerwacji przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, umieszczania treści w jakiejkolwiek formie mogących godzić w dobra prawne innych osób lub ich grup. W takim przypadku ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań (z uwzględnieniem usunięcia rezerwacji lub wystąpienia na drogę sądową) służących zapobiegnięciu naruszeniom.

8. Przez uprawnienia UŻYTKOWNIKA określone w dalszej części REGULAMINU należy również rozumieć uprawnienia PODRÓŻNEGO.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z SERWISU za pośrednictwem strony internetowej www.student.travel.pl wymagane jest:

a) Posiadanie połączenia z siecią internetową o przepustowości min. 512 kb/s (rekomendowana przepustowość dostępnego Internetu dla płynnego wczytywania się paneli graficznych oraz treści interaktywnych wynosi 1 mb/s).

b) Korzystanie z przeglądarki internetowej posiadającej aktualne stabilne wydanie, w szczególności:

● Google Chrome – wersja min. 75,03,

● Mozilla Firefox – wersja min. 67.00,

● Internet Explorer – wersja min. 11.00 ,

● Microsoft Edge – wersja min. 45.00,

● Safari – wersja min. 12.0,

 

2. Dla optymalnego korzystania z SERWISU rekomendowane jest posiadanie również aktualnej wersji oprogramowania Adobe Flash w wersji min. 32.00.

3. W celu prawidłowego funkcjonowania APLIKACJI MOBILNEJ rekomendowane jest posiadanie dostępu do sieci internetowej za pomocą urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie:

● W przypadku systemu Android i pochodnych – min. wersja 6.0 Marshamllow,

● W przypadku systemu iOS – min. wersja 6.0

4. ADMINISTRATOR nie odpowiada za błędy oraz wady wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie UŻYTKOWNIKA lub PODRÓŻNEGO.

§ 4. NABYCIE IMPREZY TYRUSTYCZNEJ

W ramach SERWISU istnieje możliwość nabycia określonych imprez turystycznych realizowanych przez organizatorów turystyki działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedaż IMPREZY przez  www.st.pl Sp. z o.o, spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie. działającą jako agent turystycznych w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 ze zm.) dokonuje się na podstawie łączącej ORGANIZATORA oraz  www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa umowy agencyjnej.

3. Wykaz dostępnych do nabycia IMPREZ znajduje się na stronie SERWISU oraz w PANELU KLIENTA.

4. W celu zakupu IMPREZY wymagane jest utworzenie nowego konta klienta w SERWISIE oraz podanie wymaganych danych osobowych. W momencie prawidłowego zakończenia procedury tworzenia konta osoba korzystająca z SERWISU staje się UŻYTKOWNIKIEM.

5. Nabycie imprezy turystycznej wymaga dokonania REZERWACJI przez UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem serwisu obejmującego dane osobowe przekazane w ZAMÓWIENIU oraz uiszczenia płatności.

6. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rezerwacji znajdują się w SERWISIE w zakładce „REZERWACJA KROK PO KROKU”.

7. Każdorazowa IMPREZA realizowana jest na podstawie warunków umowy obowiązujących u danego ORGANIZATORA. UŻYTKOWNIK przed dokonaniem REZERWACJI otrzymuje do zapoznania się i akceptacji całość dokumentacji niezbędnej do prawidłowego korzystania z zakupionych IMPREZ.

8. Po dokonaniu płatności z tytułu złożonej REZERWACJI, UŻYTKOWNIK uzyskuje status PODRÓŻNEGO.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. UŻYTKOWNIK ma możliwość wybrania następujących form płatności:

a) Płatność odroczona

b) Przelew tradycyjny

c) Płatność natychmiastowa w postaci szybkiego przelewu online lub karta kredytową / płatniczą.

2. Płatność natychmiastowa jest realizowana za pośrednictwem operatora PayU. 

3. Płatność za pomocą karty kredytowej lub karty płatniczej (debetowa) jest możliwa w odniesieniu m.in. do kart VISA, Mastercard, American Express lub innych instrumentów umożliwiających dokonanie płatności poprzez obciążenie rachunku UŻYTKOWNIKA. Skorzystanie z tej formy płatności zobowiązuje UŻYTKOWNIKA do uzupełnienia właściwego okna danych zawierającego informacje dotyczące wskazanej karty

4. W przypadku płatności w formie szybkiego przelewu lub karty płatniczej informacja o dokonaniu płatności zostanie przekazana UŻYTKOWNIKOWI w sposób ustalony przez operatora płatności. W pozostałych przypadkach ADMINISTRATOR powiadomi niezwłocznie UŻYTKOWNIKA o otrzymaniu zapłaty.

5. Ceny IMPREZ zamieszczonych w SERWISIE są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług (VAT).

6. Cena za IMPREZĘ powinna być uiszczona w terminach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Umowy danego ORGANIZATORA lub wskazanych w treści umowy o udział w imprezie turystycznej.

7. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony ORGANIZATORA lub AGENTA TURYSTYCZNEGO.

8. Rezygnacja z zawartej UMOWY wymaga oświadczenia UŻYTKOWNIKA. Oświadczenie należy wysłać za pośrednictwem poczty e-mail lub przez PANEL KLIENTA do BOK ADMINISTRATORA lub pisemnie bezpośrednio do BOK danego ORGANIZATORA. Rezygnacja możliwa jest również poprzez złożenie oświadczenia osobiście w BOK danego ORGANIZATORA.

9. UŻYTKOWNIK może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z IMPREZY) zapewniane przez ubezpieczyciela. Warunki ubezpieczenia są dostępne w SERWISIE.

§ 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. ORGANIZATOR nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania REZERWACJI, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie. 

2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za: 

a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet UŻYTKOWNIKA, będących  następstwem okoliczności niezależnych od ORGANIZATORA, 

b. wprowadzenie przez UŻYTKOWNIKA w REZERWACJI  nieprawidłowych danych osobowych UCZESTNIKÓW; 

c. dokonany przez UŻYTKOWNIKA wybór IMPREZY, jak również za spełnienie przez niego lub UCZESTNIKÓW warunków do skorzystania z wybranej IMPREZY, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od ORGANIZATORA.  

3. Realizację ochrona danych osobowych, polityki prywatności i cookies określa dokument Polityka Prywatności dostępny w SERWISIE. 

4. Wszelkie dane podawane przez UŻYTKOWNIKA w procesie składania ZAMÓWIENIA w SYSTEMIE REZERWACJI przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowymkluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania ZAMÓWIENIA są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdy PODRÓŻNY i UŻYTKOWNIK może zwrócić się z żądaniem reklamacyjnym do www.st.pl Sp. z o.o, spółka komandytowa

2. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności www.st.pl Sp. z o.o. spółka komandytowa rozpatruje reklamacje dotyczące w szczególności:

a) Jakości oraz standardów świadczonych usług za pośrednictwem SERWISU,

b) Funkcjonowania SYSTEMU REZERWACJI,

c) Obsługi klienta związanej z funkcjonowaniem SERWISU oraz nabywaniem IMPREZ,

d) Problemów technicznych na etapie REZERWACJI lub zakupu IMPREZY,

e) Płatności dokonanych za pośrednictwem SERWISU,

f) Błędów wynikających z informacji umieszczonych w SERWISIE

3. Reklamacje dotyczące realizacji IMPREZY nabytej za pośrednictwem www.st.pll Sp. z o.o, spóła komandytowa powinny być kierowane bezpośrednio do ORGANIZATORA. Niezależnie od powyższego reklamacje obejmujące realizację IMPREZY, przesłane do www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa uważa się za złożone ORGNIZATOROWI. Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną niezwłocznie przesłane właściwemu ORGANIZATOROWI wraz z informacją o przekazaniu osobie składającej.

4. Żądanie reklamacyjne może być złożone:

a) Za pośrednictwem formularza znajdującego się w SERWISIE,

b) Mailowo na adres BOK bok@student.travel.pl

c) Pisemnie na adres Zuchów 2/34, 20-047 Lublin

d) Osobiście w siedzibie www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko osoby składającej,

b) Adres do korespondencji (tradycyjny lub elektroniczny - w zależności od decyzji składającego),

c) Opcjonalnie dla celów szybszego kontaktu numer telefonu,

d) Numer rezerwacji, imprezy, płatności lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikacje reklamowanego zdarzenia,

e) Przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem,

f) Żądanie podjęcia przez www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa określonego działania. W przypadku żądania pieniężnego wskazanie określonej sumy,

g) Załączniki w postaci dokumentów, jeżeli są w posiadaniu składającego reklamację.

6. Po złożeniu reklamacji www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa powiadomi składającego o przyjęciu reklamacji do rozpoznania oraz podejmie niezbędne czynności zmierzające do niezwłocznego rozpatrzenia. Stanowisko www.st.pl Sp. z o.o, spóła komandytowa zostanie przekazane składającemu wraz z uzasadnieniem nie później niż 30 dni od daty wpływu reklamacji.

§ 8. INNE POSTANOWIENIA

1. Obcokrajowcy, nieposiadający polskiego obywatelstwa, zobowiązani są do dopełnienia formalności wizowych we własnym zakresie. Informacje na temat procesu wizowania dla obcokrajowców można uzyskać w ambasadach i konsulatach.

2. Mając na uwadze prawidłowe przeprowadzenie procesu zawarcia REZERWACJI oraz realizacji umowy o udział w IMPREZIE, UŻYTKOWNIK powinien pozostawać w bieżącym kontakcie z ORGANIZATOREM przynajmniej przez jeden podany w ZAMÓWIENIU kanał komunikacji (telefon, adres e-mail).

3. W przypadku konieczności kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji UMOWY, ORGANIZATOR lub AGENT TURYSTYCZNY podejmie co najmniej dwie próby kontaktu podjęte w odstępie 24 godzin jednym z kanałów komunikacji (telefon, poczta e-mail). W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie UŻYTKOWNIKA, powyższe podmioty nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji UMOWY.

4. Koszt połączenia z BOK zależy od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta UŻYTKOWNIK. Zaleca się sprawdzenie przez UŻYTKOWNIKA cennika operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta przed nawiązaniem połączenia z BOK.

§ 9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. ADMINISTRATOR nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania REZERWACJI, ilość dostępnych miejsc nie ulegnie zmianie.

2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet UŻYTKOWNIKA, będących następstwem okoliczności niezależnych od ADMINISTRATORA,

b) wprowadzenie przez UŻYTKOWNIKA w REZERWACJI nieprawidłowych danych osobowych,

c) dokonany przez UŻYTKOWNIKA wybór IMPREZY, jak również za spełnienie przez niego lub osób na rzecz, których jest nabywana IMPREZA warunków do skorzystania z wybranej IMPREZY, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży,

3. Realizację ochrony danych osobowych, polityki prywatności i cookies określa dokument Polityka Prywatności dostępny w SERWISIE.

4. Wszelkie dane podawane przez UŻYTKOWNIKA w procesie składania ZAMÓWIENIA w SYSTEMIE REZERWACJI przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowymkluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania ZAMÓWIENIA są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.

5. W przypadku niezgodności treści warunków umowy IMPREZY oraz niniejszego REGULAMINU zastosowanie mają warunki umowy obowiązujące u ORGANIZATORA danej IMPREZY.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez SYSTEM REZERWACJI rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. ADMINISTRATOR zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego REGULAMINU. Zmiany REGULAMINU dokonywane będą poprzez każdorazowe powiadomienie UŻYTKOWNIKÓW za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (e-mail) oraz publikację treści REGULAMINU w SERWISIE. W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają postanowienia niniejszego REGULAMINU.

3. ADMINISTRATOR informuje UŻYTKOWNIKÓW o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego UŻYTKOWNIK może wystąpić do podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania pozasądowego. W szczególności jest to rzecznik praw konsumenta oraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Szczegółowa lista podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

4. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 19.08.2019