Logo
Logo Logo
Cover foto

Warunki Programu Poleceń ST: Skarbonka

Warunki Programu Poleceń ST: Skarbonka

Regulamin Programu Poleceń ST SKARBONKA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń ST Skarbonka określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Poleceń Skarbonka. 

 2. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadane są następujące znaczenia:

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Poleceń ST Skarbonka;

  2. Program Skarbonka – program poleceń regulowany Regulaminem towarzyszący udziałowi Uczestników Programu w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora;

  3. ST lub Organizator - ST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Zuchów 2/34, numer KRS: 0000797889, adres e-mail: bok@student.travel.pl;

  4. Uczestnik Programu – klient ST, który dokonał rezerwacji imprezy turystycznej organizowanej przez ST oraz ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  5. Osoba Polecająca – Uczestnik Programu, który przy użyciu Linku Polecającego zaprasza Osobę Zaproszoną do udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ST i przystąpienia do udziału w Programie Skarbonka;

  6. Osoba Zaproszona – Uczestnik Programu, który został zaproszony przez Osobę Polecającą do udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ST i przystąpienia do udziału w Programie Skarbonka;

  7. Link Polecający – odnośnik internetowy, dzięki któremu Osoba Zaproszona może klikając w niego przenieść się pod dany adres internetowy służący do rezerwacji imprezy turystycznej organizowanej przez ST wraz z udziałem w Programie Skarbonka;

  8. Kwalifikująca Rezerwacja – rezerwacja dokonana przez Osobę Zaproszoną przy użyciu Linku Polecającego;

  9. Rabat z Polecenia – rabat udzielony przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

  10. Rabat Zatwierdzony – Rabat z Polecenia, należny Uczestnikowi w związku z rozpoczęciem imprezy turystycznej zarezerwowanej w trybie Kwalifikującej Rezerwacji; Rabat zatwierdzony nie ulega przepadkowi, z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 6 ust. 3-4 Regulaminu;

  11. Rabat Oczekujący – Rabat z Polecenia, dotyczący imprezy turystycznej zarezerwowanej w trybie Kwalifikującej się Rezerwacji, która nie jeszcze się nie rozpoczęła.

  12. Konto – konto Uczestnika Programu, prowadzone przez Organizatora, obsługiwane przy użyciu strony internetowej https://st.pl/, na którym ewidencjonowane są przysługujące mu Rabaty z Polecenia z podziałem na Rabat Oczekujący i Rabat Zatwierdzony wraz ze wskazaniem Kwalifikujących Rezerwacji będących podstawami do naliczeń tych rabatów.

 1. Program Skarbonka rozpoczyna się dnia 1 lutego 2020 r. Organizator ma prawo zakończyć Program Skarbonka w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.

 2. Uczestnik Programu Skarbonka jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz dokumentacją prawną znajdująca się pod linkiem https://st.pl/regulaminy-i-pozwolenia stanowiącą jego integralną część.

 3. Przystąpienie do programu Skarbonka jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o akceptacji treści Regulaminu i dokumentacji określonej w pkt. 4 powyżej i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE SKARBONKA

 

 1. Aby przystąpić do Programu Skarbonka, Uczestnik musi mieć aktywne Konto.

 2. Przystąpienie do Programu Skarbonka umożliwia Uczestnikowi po wykonaniu opisanych poniżej działań/aktywności uzyskanie Rabatuu z Polecenia, który można otrzymać po realizacji trzech kroków: 

  • KROK 1: Osoba Polecająca udostępnia Osobie Zaproszonej Link Polecający podany na stronie Organizatora; 

  • KROK 2: Osoba Zaproszona dokonuje Kwalifikującej się Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora tj. https://st.pl/ po kliknięciu w Link Polecający otrzymany od Osoby Polecającej;

  • KROK 3: Osoba Zaproszona dokonuje kwalifikującej się Rezerwacji, która musi zostać potwierdzona i opłacona.

 1. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami (nie mogą posiadać tej samej tożsamości).

 2. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego do dokonania Rezerwacji Zakwalifikowanej do Programu tylko raz, nawet jeśli otrzymała osobne Linki Polecające od różnych Osób Polecających.

 3. Otrzymanie Rabatu z Polecenia uzależnione jest od poprawnej weryfikacji spełnienia warunków Programu Poleceń dokonanej przez Organizatora. Po poprawnej weryfikacji Osoba Polecająca otrzyma Rabat z Polecenia automatycznie widoczny na jej koncie w serwisie internetowym Organizatora. Organizator zastrzega, że weryfikacja spełnienia warunków Programu Poleceń może wynosić do 30 dni roboczych.

 4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji realizacji warunków Programu Skarbonka Uczestnik nie otrzymuje Rabatu z Polecenia i nie przysługują mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

 5. Uczestnictwo w Programie Skarbonka jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo w Programie Skarbonka nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do wykonywania wskazanych aktywności za pośrednictwem sieci Internet.

 1. RABAT Z POLECENIA

 

 1. Po spełnieniu warunków udziału w Programie Skarbonka oraz kroków, o których mowa w § 2 powyżej Osoba Polecająca uzyskuje Rabat z Polecenia, który wynosi od 1 do 15 % wartości rezerwacji złożonej przez Osobę Zaproszoną. 

 2. Wartość Rabatu z Polecenia określana jest wedle wysokości określonej na dzień dokonania rezerwacji przez Osobę Zaproszoną. 

 3. Szczegółowa Wartość Rabatu z Polecenia ustalana jest na bieżąco przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizyjnych Rabatu z Polecenia.

 4. Rabat Zatwierdzony może zostać wykorzystany przez Uczestnika do obniżenia ceny imprezy turystycznej potwierdzonej rezerwacji i opłaconej przez niego zaliczką. Maksymalna wysokość obniżenia ceny imprezy turystycznej za pomocą Rabatu Zatwierdzonego stanowi różnicę pomiędzy ceną imprezy turystycznej, a wysokością obowiązującej zaliczki. 

 5. Rabat z polecenia nie może być użyty do opłacenia ani pomniejszenia zaliczki za rezerwację.

 6. Rabat Zatwierdzony może zostać wykorzystany przez Użytkownika przez okres 12 miesięcy od daty jego otrzymania. Po upływie tym okresie Rabat Zatwierdzony automatycznie wygasa.

 7. Uzyskany przez Osobę Polecającą Rabat Oczekujący ulega przepadkowi w przypadkach gdy Osoba Zaproszona z jakiegokolwiek powodu nie weźmie udziału w imprezie turystycznej zarezerwowanej w trybie Kwalifikującej Rezerwacji bez względu na to, czy impreza ta odbyła się, czy nie.

 8. Wartość Rabatu z Polecenia jest obliczana automatycznie na podstawie wykorzystania Linków Polecających i dokonywania Kwalifikujących Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora. 

 

 1. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Skarbonka można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@student.travel.pl. przez cały czas trwania Programu Skarbonka, a także w terminie do 30 dni po zakończeniu Programu. 

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powody reklamacji oraz ich opis. 

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie analogicznej do sposobu jej otrzymania. 

 

 1. ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SKARBONKA

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie Skarbonka w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres Organizatora.  

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa Uczestnika w Programie Skarbonka z ważnych powodów. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie danych do Konta Uczestnika osobie nieupoważnionej, inne nadużycia lub naruszenia Regulaminu Programu Skarbonka.

 3. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej lub elektronicznej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Skarbonka. Ponadto Organizator jest zobowiązany do zapewniania przestrzegania najwyższych standardów w odniesieniu do operacji finansowych. Organizator ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu reżimów właściwych dla “instytucji obowiązanej” na mocy ustawy „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” lub innych przepisów prawa międzynarodowego (także przyjętych przez ONZ). 

 4. Każdy Uczestnik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Skarbonka  w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres  Organizatora. Organizator oświadcza, że udzieli odpowiedzi w trybie właściwym do rozpatrywania reklamacji. 

 5. Zakończenie uczestnictwa w Programie Skarbonka prowadzi do wygaśnięcia Rabatu z Polecenia.

 

 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowanie i przekazywanie podmiotom trzecim Linków Polecających oraz towarzyszących im treści. 

 2. Osoba Polecająca zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego w szczególności w zakresie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) i prawa konkurencji oraz do nieudostępniania oraz nieprzekazywania Linków Polecających podmiotom trzecim, co do których nie istnieje racjonalna podstawa, by sądzić, że są szczerze zainteresowane podróżowaniem i docenią zaproszenie zawarte w Linku Polecającym. 

 3. Organizatorowi przysługuje prawo kontroli przestrzegania realizacji Regulaminu Programu Skarbonka przez Uczestników, a w szczególności celem wykrycia takich niedozwolonych działań, jak: umieszczanie Linku Polecającego na oficjalnych forach internetowych ST, fanpage’ach ST i grupach ST, stronach internetowych z opiniami ST, oficjalnych kanałach komunikacji internetowej używanych przez ST.  

 4. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w przestrzeganiu Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, Organizator przysługuje prawo do:

  1. anulowania Kwalifikującej się Rezerwacji;

  2. unieważnienia przydzielonego Uczestnikowi Rabatu z Polecenia;

  3. natychmiastowego usunięcia Konta Uczestnika i unieważnienia wszystkich zgromadzonych na nim środków;

 1. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich przez Uczestnika biorącego udział w Programie Skarbonka, Uczestnik oświadcza, że przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 

 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez działania Uczestnika, Uczestnik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. 

 3. Każdy podmiot trzeci, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Organizatora Programu Skarbonka.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Programu Skarbonka wykorzystywane są w celu realizacji Programu Skarbonka oraz celach marketingowych podlegając stosownej ochronie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określone zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Skarbonka. 

 3. Program Skarbonka  nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 4. Korzystając z Programu Skarbonka Uczestnik potwierdza i akceptuje fakt, że Organizator nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że uzyskiwane Rabaty z Polecenia przyznane w ramach Konta nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanego Rabatu z Polecenia. 

 5. Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać, być wiążący lub nie będzie możliwy do przestrzegania, pozostałe postanowienia zachowują swoją ważność. W tym przypadku