Logo
Logo Logo
Potwierdzone wyjazdy >
Sprawdz aktualnie obowiązujace obostrzenia >
Cover foto

Warunki Programu Poleceń ST: Skarbonka

Warunki Programu Poleceń ST: Skarbonka

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Programu Poleceń „Skarbonka” zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Poleceń „Skarbonka”, zwanym dalej „Programem Skarbonka”, adresowanym do Uczestników – klientów firmy Student Travel („ST”), którzy dokonali rezerwacji oraz ukończyli 18 lat i posiadają co najmniej pełną zdolność do czynności prawnych. Regulamin ten definiuje również zasady, na jakich przyznawane są Bonusy z Poleceń, o których mowa w dalszej części Regulaminu.

2. Program Skarbonka jest organizowany i zarządzany przez Organizatora, którym jest ST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Lublinie przy ul. Zuchów 2/34, numer KRS: 0000797889, adres e-mail: bok@student.travel.pl.

3. Program Skarbonka rozpoczyna się dnia 1 lutego 2020 r. Organizator ma prawo zakończyć Program Skarbonka w dowolnym momencie bez wskazywania uzasadnienia.

4. Uczestnik Programu Skarbonka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz dokumentacją prawną znajdująca się pod linkiem https://st.pl/regulaminy-i-pozwolenia stanowiącą jego integralną część.

5. Przystąpienie do programu Skarbonka jest jednocześnie oświadczeniem woli o akceptacji dokumentacji określonej w pkt. 4 powyżej i zobowiązaniem się do przestrzegania jej uregulowań.

§2 WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE SKARBONKA

Informacje o Osobie Zaproszonej:

1) Aby przystąpić do Programu Skarbonka, Uczestnik czyli Osoba Polecająca lub Osoba Zaproszona, muszą mieć ukończone 18 lat tj. pełną zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto na portalu ST.

2) Przystąpienie do Programu Skarbonka umożliwia Uczestnikowi po wykonaniu opisanych poniżej działań/aktywności uzyskanie Bonusu z Polecenia. Bonus z Polecenia można otrzymać po realizacji 3 KROKÓW:

KROK 1: Osoba Polecająca udostępnia Link Polecający podany na stronie Organizatora („Link Polecający”).

KROK 2: Osoba, która otrzymuje link („Osoba Zaproszona”) dokonuje Kwalifikującej się Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora tj. https://st.pl/ po kliknięciu w Link Polecający otrzymany od Osoby Polecającej.

KROK 3: Osoba Zaproszona dokonuje kwalifikującej się Rezerwacji, która musi zostać potwierdzona i opłacona.

3. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami (nie mogą posiadać tej samej tożsamości).

4. Przystępując do Programu Skarbonka i klikając w Link Polecający Osoba Zaproszona oświadcza, iż wyraża zgodę na publikację przez Organizatora identyfikatora rezerwacji, nazwy wyjazdu oraz statusu Kwalifikującej się Rezerwacji w ustawieniach na profilu Osoby Polecającej w celu poinformowania jej o statusie zdobytego Bonusu z Polecenia.

5. Każda Osoba Zaproszona może skorzystać z Linku Polecającego do dokonania Rezerwacji Zakwalifikowanej do Programu tylko raz, nawet jeśli otrzymała osobne Linki Polecające od różnych Osób Polecających.

6. Otrzymanie Bonusu z Polecenia uzależnione jest od poprawnej weryfikacji spełnienia warunków Programu Poleceń dokonanej przez Organizatora. Po poprawnej weryfikacji Osoba Polecająca otrzyma Bonus z Polecenia automatycznie widoczny na jej Koncie w serwisie internetowym Organizatora. Organizator zastrzega, że weryfikacja spełnienia warunków Programu Poleceń może wynosić do 30 dni roboczych.

7. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji realizacji warunków Programu Skarbonka Uczestnik nie otrzymuje Bonusu z Polecenia i nie przysługują mu z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.

8. Uczestnictwo w Programie Skarbonka jest dobrowolne i bezpłatne. Uczestnictwo w Programie Skarbonka nie nakłada na Uczestnika żadnych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do wykonywania wskazanych aktywności za pośrednictwem sieci Internet. Twój udział w Programie Poleceń ST zostanie wstrzymany.

§3 BONUS ZA POLECENIA

 1. Po spełnieniu warunków udziału w Programie Skarbonka oraz kroków, o których mowa w §2 powyżej Osoba Polecająca uzyskuje  Bonus z Poleceń. Bonus z polecenia odpowiada wartości od 1 do 10% wartości rezerwacji złożonej przez Osobę Zaproszoną. 

 2. Wartość Bonusu z Poleceń określana jest wedle wysokości określonej na dzień dokonania rezerwacji przez Osobę Zaproszoną. 

 3. Szczegółowa Wartość Bonusu z Polecenia ustalana jest na bieżąco przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizyjnych Bonusu z Polecenia. 

 4. Bonus z Polecenia może zostać wykorzystany przez Uczestnika do zasilenia potwierdzonej i opłaconej zaliczką Rezerwacji. Maksymalna wysokość zasilenia danej rezerwacji za pomocą Bonusu z Polecenia wynosi 70% całkowitej ceny zasilanej Rezerwacji. 

 5. Bonus z polecenia nie może być użyty do opłacenia zaliczki za Rezerwację.

 6. Bonus z Poleceń może zostać wykorzystany przez Użytkownika przez okres 12 miesięcy od daty jego otrzymania. Po upływie 12 miesięcy Bonus z Poleceń automatycznie wygasa. 

 7. Bonusu z Polecenia nie można sprzedać, ani wymienić na gotówkę lub jej ekwiwalent z zastrzeżeniem pkt. 8 poniżej* Ten bonus jest aktualnie wyłączony do odwołania.

 8. (Uczestnik Programu Skarbonka ma prawo do dokonania wymiany Bonusu z Poleceń na środki finansowe w wysokości maksymalnie 80% wyłącznie w sytuacji, gdy posiadany na Koncie ekwiwalent Bonusu z Polecenia będzie odpowiadał kwocie  minimum 1000 złotych. Wypłata środków finansowych możliwa jest po wystawieniu przez Uczestnika stosownej faktury lub zawarciu z Organizatorem umowy zlecenia. Realizacja powyższego uprawnienia możliwa jest po wcześniejszym kontakcie Uczestnika z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail). * Ten bonus jest aktualnie wyłączony do odwołania.

 9. W przypadku odwołania wyjazdu przez Organizatora, Organizator proponuje zwrot środków finansowych lub ekwiwalent 110% środków finansowych w postaci Bonusu z Poleceń. Uznanie Bonusu z Poleceń, o którym mowa w lit. a powyżej następuję na Konto właściciela rezerwacji. * Ten bonus jest aktualnie wyłączony do odwołania.

 10. W przypadku rezygnacji z opłaconej rezerwacji z winy Klienta: 

 

  1. uzyskany przez Osobę Polecającą Bonus z Poleceń ulega przepadkowi;

  2. właściciel rezerwacji uzyskuje zwrot wyłącznie wpłaconych na rezerwację środków finansowych. Wykorzystany do rezerwacji Bonus z Polecenia ulega przepadkowi; 

  3. właściciel rezerwacji może uzyskać zwrot poprzez zwrot środków finansowych lub ekwiwalent 110% środków finansowych w postaci Bonusu z Poleceń;

 

 1. Bonus z Polecenia można przenieść na innego Uczestnika spełniającego kryteria kwalifikacji. Zabrania się składania ofert lub wymiany Bonusu z Polecenia za jakąkolwiek formę korzyści finansowych. 

 2. Kwota Bonusu z Polecenia jest obliczana automatycznie na podstawie wykorzystania Linków Polecających i dokonywania Kwalifikujących się Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora. 

 3. Bonus z Polecenia może stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.

 

§4 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Skarbonka można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@student.travel.pl. przez cały czas trwania Programu Skarbonka, a także w terminie do 30 dni po zakończeniu Programu. 

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powody reklamacji oraz ich opis. 

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie analogicznej do sposobu jej otrzymania. §5 ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA 

W PROGRAMIE SKARBONKA

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie Skarbonka w każdej chwili składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres Organizatora.  

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wypowiedzenia uczestnictwa Uczestnika w Programie Skarbonka z ważnych powodów. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie danych do Konta Uczestnika osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu Programu Skarbonka lub innej dokumentacji (np. handel Bonusem z Polecenia)

 3. Wypowiedzenie, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej lub elektronicznej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Skarbonka. Ponadto Organizator jest zobowiązany do zapewniania przestrzegania najwyższych standardów w odniesieniu do operacji finansowych. Organizator ma prawo podjąć decyzję o przyjęciu reżimów właściwych dla “instytucji obowiązanej” na mocy ustawy „o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” lub innych przepisów prawa międzynarodowego (także przyjętych przez ONZ). 

 

 1. Każdy Uczestnik ma prawo odwołać się od wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Skarbonka  w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres  Organizatora. Organizator oświadcza, że udzieli odpowiedzi w trybie właściwym do rozpatrywana reklamacji. 

 

 1. Zakończenie uczestnictwa w Programie Skarbonka prowadzi do wygaśnięcia Bonusu z Polecenia. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z udziału w Programie Skarbonka, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzony Bonus z Polecenia. 

 

§6 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowanie i przekazywanie podmiotom trzecim Linków Polecających.  

 2. Osoba Polecająca zobowiązuje się do przestrzegania prawa polskiego w zakresie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) oraz do nie udostępniania oraz nie przekazywania Linków Polecających podmiotom trzecim, co do których nie istnieje racjonalna podstawa, by sądzić, że są szczerze zainteresowane podróżowaniem i docenią zaproszenie zawarte w Linku Polecającym. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do regularnych kontroli przestrzegania realizacji Regulaminu Programu Skarbonka przez Uczestników. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków w przypadku wykrycia działań o niedozwolonych charakterze, w szczególności: umieszczania Linku Polecającego na oficjalnych forach internetowych ST, fanpagach i grupach ST, stronach internetowych z opiniami ST itp. a także handlu Bonusem z Polecenia. 

 

 1. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez Organizatora oraz wykryciu nieprawidłowości w przestrzeganiu Regulaminu lub przepisów obowiązującego Prawa Polskiego, Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. anulowania Kwalifikującej się Rezerwacji;

  2. unieważnienia przydzielonego Uczestnikowi Bonusu z Polecenia;

  3. natychmiastowego usunięcia Konta Uczestnika i unieważnienia wszystkich zgromadzonych na nim środków;

 

 1. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich przez Uczestnika biorącego udział w Programie Skarbonka, Uczestnik oświadcza, że przejmuje na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 

 2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez działania Uczestnika, Uczestnik ten zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Organizatora lub przystąpienia do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego. 

 3. W celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 14 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Organizator w ramach jej funkcjonalności opracował procedurę zgłaszania naruszeń prawa spowodowanych działaniem Uczestników biorących udział w Programie Skarbonka. 

 4. Każdy podmiot trzeci, którego prawa zostały naruszone ma możliwość zgłoszenia tego faktu poprzez przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Organizatora Programu Skarbonka. 

 

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie dane osobowe Uczestników Programu Skarbonka wykorzystywane są w celu realizacji Programu Skarbonka oraz celach marketingowych podlegając stosownej ochronie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora określone zostały w POLITYCE PRYWATNOŚCI. 

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Skarbonka. 

 3. Niniejszy Program Skarbonka  nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 4. Korzystając z Programu Skarbonka Uczestnik potwierdza i akceptuje fakt, że Organizator nie jest bankiem lub innym rodzajem instytucji finansowej oraz że uzyskiwane Bonusy z Polecenia przyznane w ramach Konta nie są depozytem gotówkowym, nie generują odsetek i są tylko zapisami na koncie, które upoważniają użytkownika do przyznanego Bonusu z Polecenia. 

 5. Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu przestanie obowiązywać, być wiążący lub nie będzie możliwy do przestrzegania, pozostałe postanowienia zachowują swoją ważność. W tym przypadku takie nieważne postanowienia zostaną mimo to wyegzekwowane w największym możliwym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, a każdy Uczestnik co najmniej wyrazi zgodę na akceptację podobnego rezultatu wynikającego z nieważnego, niemożliwego do wyegzekwowania lub niewiążącego postanowienia, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszego Regulaminu. 

 6. W zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa niniejszy Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowany. Wszelkie spory wynikające z zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd właściwy dla siedziby Organizatora.