Logo
Logo Logo
Cover foto

Warunki Uczestnictwa

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy turystycznej jest biuro podróży ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa, zwana dalej ORGANIZATOREM.

 2. Pełne dane ORGANIZATORA wraz z siedzibą: ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Zuchów 2 lok 34, 20-047 Lublin, NIP: PL7123390976

 3. ORGANIZATOR jest wpisany do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000797889 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 308.

 4. Osoba fizyczna, zawierająca Umowę udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez ORGANIZATORA zwana jest dalej PODRÓŻNYM,

 5. ORGANIZATOR i PODRÓŻNY łącznie są zwani Stronami lub oddzielnie Stroną

 6. Prawa i obowiązki PODRÓŻNEGO oraz ORGANIZATORA określa Umowa, Oferta, niniejsze Warunki Uczestnictwa (WU), Ważne Informacje oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), które stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych oraz ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548).

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje podane na stronie internetowej ORGANIZATORA stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Przed zawarciem umowy ORGANIZATOR każdorazowo przekazuje w formie elektronicznej lub udostępnia na trwałym nośniku PODRÓŻNEMU materiały zawierające szczegółowe informacje dotyczące imprezy turystycznej. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej następuje z chwilą dokonania przez PODRÓŻNEGO rezerwacji w internetowym systemie rezerwacyjnym.

 3. Zawarcie Umowy następuje po zaakceptowaniu przez PODRÓŻNEGO przekazanych dokumentów zawierających warunki umowy z chwilą dokonania wpłaty.

 4. W chwili zawarcia umowy ORGANIZATOR niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych udostępnia PODRÓŻNEMU potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej (kopia umowy) oraz warunki umowy na trwałym nośniku w postaci dokumentu przekazanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim liczony jest od daty dokonania przez PODRÓŻNEGO wpłaty z tytułu rezerwacji imprezy turystycznej.

 5. W przypadku zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej przy jednoczesnej fizycznej obecności STRON, potwierdzenie oraz dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 4 zostaną przekazane w formie papierowej w chwili jej zawarcia.

 6. Przez trwały nośnik rozumie się materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie  informacji  w sposób  umożliwiający  dostęp  do informacji   w przyszłości  przez  czas  odpowiedni  do  celów,  jakim  te  informacje  służą,  i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. W szczególności za trwały nośnik uważa się informacje przekazane w formie papierowej, za pomocą telefaksu lub innym nośniku informacji np. pendrive, płyta CD,

§ 3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. PODRÓŻNY zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty w wysokości 30 % wartości imprezy turystycznej w przeciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Pozostałą część kwoty należy uregulować w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

 2. W przypadku ofert promocyjnych wysokość przedpłaty może ulec zmianie. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim wysokość przedpłaty zostanie określona w treści oferty.

 3. W przypadku rezerwacji imprezy turystycznej w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej PODRÓŻNY zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty w momencie dokonania rezerwacji.

 4. Kwota, o której mowa w § 3 ust. 1 podlega zaliczeniu na poczet ceny imprezy turystycznej.

 5. Termin na dokonanie przedpłaty może ulec przedłużeniu na podstawie porozumienia stron.

 6. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy z PODRÓŻNYM, którego wpłaty nie zostaną uiszczone w terminach, o których mowa w powyższych ustępach, w szczególności jeżeli w tym okresie PODRÓŻNY nie zwróci się do ORGANIZATORA celem przedłużenia terminu do uiszczenia przedpłaty

§ 4. CENA IMPREZY

 1. Cena imprezy turystycznej podana jest w PLN (złotych polskich).

 2. Cena imprezy turystycznej obejmuje całość należności z tytułu udziału PODRÓŻNEGO w programie imprezy turystycznej w zakresie szczegółowo przewidzianym w ofercie.

 3. ORGANIZATOR zastrzega sobie możliwość wskazania w ofercie wycieczek, usług, programów, pakietów oraz innych opłat obciążających PODRÓŻNEGO i nieobjętych ceną imprezy turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 2. W szczególności dotyczy to możliwości udziału w usługach oferowanych w miejscu imprezy turystycznej, fakultatywnych wycieczek, abonamentów, biletów wstępu do obiektów turystycznych (z wyłączeniem wstępu do obiektów objętych programem głównym imprezy turystycznej, których koszt wliczony jest w cenę imprezy turystycznej), kosztów wypożyczenia sprzętu, udziału w imprezach lokalnych, dodatkowego serwisu hotelowego oraz innych świadczeń dodatkowych, z których PODRÓŻNY może skorzystać w trakcie trwania imprezy turystycznej. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie możliwość skorzystania z usług nieobjętych ceną imprezy turystycznej wraz z informacją o konieczności uiszczenia przez PODRÓŻNEGO opłat z tego tytułu we własnym zakresie zostanie każdorazowo wskazana w sposób jednoznaczny w treści oferty.

 4. Cena imprezy turystycznej określona w treści umowy może ulec modyfikacji nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej w przypadku zmiany:

  1. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;

  2. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;

  3. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej

 5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4 skutkującym podwyższeniem ceny imprezy turystycznej ORGANIZATOR powiadomi PODRÓŻNEGO w formie pisemnej o zaistniałej zmianie wraz z uzasadnieniem.

   

 6. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do PODRÓŻNEGO wyłącznie po udokumentowaniu przez ORGANIZATORA wpływu na jej podwyższenie z uwagi na jedną z wyżej wymienionych przyczyn i doręczeniu PODRÓŻNEMU pisemnego zawiadomienia o wzroście ceny co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

 7. W przypadku wzrostu ceny przekraczającego 8% wartości całej imprezy turystycznej ORGANIZATOR niezwłocznie powiadomi o tym podróżnego na piśmie oraz trwałym nośniku. Jednocześnie ORGANIZATOR zaoferuje PODRÓŻNEMU możliwość udziału w zastępczej imprezie turystycznej, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. 

 8. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 PODRÓŻNY uprawniony jest do:

  1. przyjęcia proponowanej zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej (uwzględniającej wzrost cen przekraczającym 8% wartości imprezy turystycznej)

  2. odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat oraz bez obowiązku wniesienia jakichkolwiek opłat z tytułu odstąpienia,

  3. odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjęcia zastępczej imprezy turystycznej

 9. W przypadku modyfikacji cen, o których mowa w ust. 4, PODRÓŻNEMU przysługuje odpowiednio również prawo do obniżenia ceny IMPREZY. Nie narusza to uprawnień wynikających innych postanowień umowy, w szczególności z § 4 ust. 10. Zakres uprawnienia PODRÓŻNEGO do obniżki ceny imprezy będzie realizowany w zakresie tożsamym uprawnieniu ORGANIZATORA do wzrostu ceny imprezy. Postanowienia § 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 10. W przypadku zmian w umowie o udział w imprezie turystycznej lub w umowie o udział w zastępczej imprezie turystycznej prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej PODRÓŻNY uprawniony jest do żądania odpowiedniego obniżenia ceny.

 11. W przypadku rozwiązania umowy na skutek zmiany cen ORGANIZATOR dokona zwrotu wpłat dokonanych przez PODRÓŻNEGO lub UCZESTNIKA nie później niż w terminie 14 dni roboczych od rozwiązania umowy.

 12. Podróżny nie jest uprawniony do żądania obniżenia kosztów imprezy turystycznej jeśli po zawarciu Umowy, cena została obniżona z powodu akcji promocyjnych (np. last minute) prowadzonych przez ORGANIZATORA.

   

§ 5. ŚWIADCZENIA

 1. ORGANIZATOR zobowiązuje się do realizacji wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie o udział w imprezie turystycznej.

 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od PODRÓŻNEGO w trakcie trwania danej imprezy turystycznej któraś z usług turystycznych jest niewykonywana lub wykonywana w sposób niezgodny z umową, wówczas ORGANIZATOR bez obciążenia PODRÓŻNEGO dodatkowymi kosztami, wykona odpowiednie świadczenie zastępcze, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. 

 3. PODRÓŻNY uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli ORGANIZATORA.

 4. PODRÓŻNY objęty jest również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez ORGANIZATORA (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

 5. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej w zakresie w jakim zmiana ta ma charakter nieznaczny w stosunku do charakteru imprezy turystycznej.

 6. W przypadku zmiany, o której mowa § 5 ust. 5 ORGANIZATOR zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia PODRÓŻNEGO w sposób zrozumiały i widoczny.

 7. W przypadku zmiany wpływające istotnie na warunki imprezy turystycznej lub na wymogi specjalne stawiane PODRÓŻNEMU lub ORGANIZATOROWI (w szczególności braku możliwości ich spełnienia) zastosowanie mają odpowiednio postanowienia zawarte § 4 ust. 7-11

§ 6. UBEZPIECZENIE

 1. Ubezpieczycielem jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa, KRS: 0000033882, przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeń i PODRÓŻNY.
 2. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera podstawowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) i Kosztów Leczenia (KL) w czasie trwania imprezy turystycznej.

 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek m.in. chorób przewlekłych, chorób psychicznych, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru.

 4. Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: leczenia następstw chorób przewlekłych, leczenia następstw zdarzeń po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także innych przypadków wymienionych w OWU.

 5. W uzasadnionych przypadkach ORGANIZATOR sugeruje Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia w szerszym zakresie.

 6. W cenie imprezy turystycznej jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej w przypadkach chorób lub zdarzeń losowych wymienionych w OWU Kosztów Rezygnacji.

§ 7. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

 1. ORGANIZATOR posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie.

 2. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, w których ORGANIZATOR wbrew obowiązkowi nie zapewnia PODRÓŻNEMU powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez PODRÓŻNEGO w razie niewykonania lub  nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

 3. W  sytuacji określonej w § 7 ust. 2 PODRÓŻNY powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem, który zawiadamia właściwego Marszałka Województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu PODRÓŻNEGO do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego Marszałka Województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

§ 8. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 1. PODRÓŻNY powinien podporządkować się wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli ORGANIZATORA umożliwiającym realizację programu imprezy turystycznej w sposób terminowy i zapewniający bezpieczeństwo pozostałym osobom biorącym udział w imprezie turystycznej, w szczególności dotyczących przestrzegania miejsca i godzin zbiórek, takich jak:

a) Godziny podane w programie są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Potwierdzane są na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy.

b) Przejazdy na terenie Polski do głównych miast (np. Poznań, Kraków, Wrocław) mogą odbywać się za pomocą połączeń antenowych. Przewóz antenowy (dojazd do głównego autokaru) może odbywać się autokarem klasy turystycznej, busem, pociągiem PKP w przedziałach II klasy.

c) Należy stawić się na miejscu zbiórki na 30 minut przed planowaną godziną odjazdu autokaru.

d) Miejsca w autokarze wskazywane są przez załogę autokaru.

e) W trakcie jazdy należy zapiąć pasy bezpieczeństwa.

f) Przerwy na trasie i ich długość wynikają z obowiązujących zasad przewozowych – po  około 4 godzinach podróży obowiązuje przerwa 15-sto minutowa.

g) W trakcie podróży obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, wynikający  z braku możliwości zatrzymywania się na częste postoje i zasad bezpieczeństwa.
h) Jeżeli oferta imprezy nie stanowi inaczej, posiadanie przez PODROŻNEGO paszportu nie jest wymagane. W takim wypadku PODRÓŻNY powinien posiadać dowód osobisty. 

i) Nie zastosowanie się do zasad i zaleceń pilota imprezy poskutkuje wykluczeniem PODRÓŻNEGO z imprezy.

 

 1. PODRÓŻNY zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów podróżnych (dowodu osobistego, lub w razie wymagań paszportu, oraz wiz turystycznych) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.

 2. PODRÓŻNY  powinien posiadać dokument tożsamości ważny minimum  6 miesięcy od daty zakończenia imprezy. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej PODRÓŻNY powinien sprawdzić czy nie został zgłoszony jako zagubiony. Dokumenty zgłoszone jako zagubione są blokowane, oraz nie upoważniają do przebywania poza granicami oraz przekraczania granic.

 3. PODRÓŻNI nieposiadający polskiego obywatelstwa we własnym zakresie powinni sprawdzić możliwość podróżowania po krajach objętych ofertą.

 4. PODRÓŻNY zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w czasie trwania imprezy turystycznej oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.).

 5. PODRÓŻNY zobowiązany jest do uiszczenia lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym,  korzystanie z minibaru itp.), których wartość nie została wyraźnie ujęta w cenie imprezy turystycznej oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na mieniu należącym do ORGANIZATORA, PODRÓŻNYCH, hoteli, przewoźnika, linii lotniczych i innych osób trzecich wynikłą z wyłącznej winy PODRÓŻNEGO. 

 6. Wysokość opłat, o których mowa w zdaniu poprzednim wraz z informacją o ich nieuwzględnieniu w cenie imprezy turystycznej zostanie podana w sposób jednoznaczny i widoczny przez ORGANIZATORA.  

 7. PODRÓŻNY przyjmuje do wiadomości, że impreza może być rejestrowana w formie foto lub wideo przez organizatora oraz wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku z przedmiotowej rejestracji na potrzeby marketingowe organizatora. Zgoda udzielona przez PODROŻNEGO może być w każdym czasie przez niego cofnięta, jeżeli zostanie złożona w sposób wyraźny drogą pisemną bądź telefoniczną.

§ 9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez urzędników granicznych lub imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia na terytorium danego kraju wynikającą z zawinionego działania lub zaniechania PODRÓŻNEGO. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim PODRÓŻNY zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie powrotu do miejsca zamieszkania, lub podjęcia działań mających na celu dołączenie do imprezy turystycznej na własny koszt. W takim przypadku ORGANIZATOR zwraca PODRÓŻNEMU część kwoty z tytułu zakupionych a niewykorzystanych w ramach imprezy turystycznej usług po potrąceniu rzeczywistych kosztów po stronie ORGANIZATORA. 

 2. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za usługi/świadczenia występujące w ofercie imprezy turystycznej, których wykonanie uzależnione jest od czynników zewnętrznych: sezonowości występowania, serwisu lokalnego, wydajności usług hotelowych, sytuacji epidemiologicznej w danym kraju, zmian w usługach lokalnego usługodawcy. 

 3. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu.

 4. ORGANIZATOR odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:  

 1. zawinionym działaniem lub zaniechaniem PODRÓŻNEGO, 

 2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,  

 3. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami  (siła wyższa).  

- w powyższych przypadkach PODRÓŻNEMU nie przysługuje również odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niezgodności w realizacji umowy. 

 1. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych  i nadzwyczajnych okoliczności, ORGANIZATOR zobowiązuje się do pokrycia kosztów niezbędnego zakwaterowania PODRÓŻNEGO, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy.  

 2. ORGANIZATOR zobowiązuje się również do udzielenie niezwłocznej pomocy PODRÓŻNEMU, który znalazł się trudnej sytuacji, w szczególności poprzez udzielenie informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych, konsularnych, jak również w miarę możliwości prawnych oraz skorzystania ze środków porozumiewania się na odległość. 

 3. W przypadku, gdy okoliczność przewidziana w § 9 ust. 4 i 5 powstała z wyłącznej winy PODRÓŻNEGO lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa ORGANIZATOR może żądać zwrotu wydatków z tytułu udzielonej pomocy w wysokości poniesionych kosztów.

 4. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą PODRÓŻNYCH imprezy.

 5. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez PODRÓŻNEGO w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.

 6. Odpowiedzialność ORGANIZATORA ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

 7. Prezentowane w serwisie materiały, informacje, zdjęcia i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Udostępnione funkcjonalności, informacje mają charakter poglądowy. Zdjęcia obiektów hotelowych mają charakter poglądowy i mogą różnić się o rzeczywistego wyglądu.

§ 10. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1. Student Travel nie ponosi odpowiedzialności za konieczność wykonania przez PODRÓŻNEGO w dowolnym momencie świadczenia usługi turystycznej testu w kierunku zakażenia Sars-CoV-2 i/lub jakiegokolwiek szczepienia, jeżeli konieczność taka w czasie świadczenia usługi turystycznej wyniknie z właściwych przepisów obowiązujących w miejscu przebywania PODRÓŻNEGO. Student Travel nie jest zobowiązana do ponoszenia kosztów zakupu i/lub wykonania w/w testów i/lub szczepienia. W takiej sytuacji PODRÓŻNY zobowiązany jest poddać się testowi i/lub szczepieniu na swój koszt.

2. Student Travel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie wobec PODRÓŻNEGO umowy, jeżeli nie będzie ono możliwe na skutek okoliczności niezależnych od Student Travel. Dotyczy to w szczególności przypadku nieposiadania przez PODRÓŻNEGO ważnego negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 lub dowodu na wykonanie szczepienia, jeżeli obowiązek posiadania go/ich będzie wynikał z właściwych przepisów obowiązujących w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi turystycznej oraz całego okresu jej trwania.

3. PODRÓŻNY ponosi całkowite i wyłączne ryzyko nieposiadania od pierwszego dnia świadczenia usługi turystycznej do końca jej trwania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 i/lub dowodu na wykonanie szczepienia na żądanie odpowiednich władz. Jeżeli PODRÓŻNY do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi turystycznej nie posiada negatywnego testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 i/lub dowodu na wykonanie szczepienia, a fakt ten uniemożliwia mu wyjazd poza granice RP, nie będzie mógł wziąć udziału w umówionej imprezie turystycznej. Jeżeli PODRÓŻNY nie będzie posiadał negatywnego negatywnego testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 i/lub dowodu na wykonanie szczepienia umożliwiającego mu powrót przez granice RP, wówczas Student Travel zwolnione będzie z obowiązku zapewnienia mu powrotu w pierwotnie uzgodnionym terminie.

4. Student Travel może zorganizować na rzecz PODRÓŻNEGO możliwość wykonania przez PODRÓŻNEGO odpłatnego testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2. Usługa wymieniona w zdaniu poprzednim nie jest jest obowiązkiem Student Travel. Student Travel nie jest zobowiązane do organizowania ani finansowania PODRÓŻNEMU jakiegokolwiek szczepienia. Fakt niezorganizowania przez Student Travel możliwości wykonania przez PODRÓŻNEGO odpłatnego testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 i/lub dowodu na wykonanie szczepienia wymaganego szczepienia nie zwalnia PODRÓŻNEGO z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia Sars-Cov-2 ani, jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo zastosowania przed innymi postanowieniami niniejszych Warunków Uczestnictwa.

§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. W każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej PODRÓŻNY ma możliwość rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności lub forma dokumentowa wyłącznie w postaci przesłania rezygnacji pocztą elektroniczną (e-mail) z adresu, z którego została dokonana rezerwacja. W treści rezygnacji PODRÓŻNY powinien podać numer rezerwacji. 

 2. W przypadku, gdy rezygnacja PODRÓŻNEGO z imprezy następuje z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, obciąży on PODRÓŻNEGO “opłatą rezygnacyjną” będącą ekwiwalentem poniesionych przez organizatora strat, kosztów lub nakładów związanych z przygotowaniem imprezy. Organizator wówczas zwróci wpłaconą na poczet ceny imprezy kwotę pomniejszoną o opłatę rezygnacyjną. Opłata rezygnacyjna jest każdorazowo indywidualnie wyliczana. Wysokość tej opłaty odpowiada całkowitemu kosztowi imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Powyższą zasadę stosuje się do rezygnacji PODRÓŻNEGO ze wszystkich imprez samolotowych, a w przypadku imprez autokarowych do rezygnacji dokonanych na 20 dni i krócej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W pozostałych przypadkach koszt rezygnacji ustalony jest ryczałtowo w wysokości:
  a) rezygnacja dokonana najpóźniej na 31 dni przed rozpoczęciem wyjazdu: 100 zł
  b) rezygnacja dokonana w okresie od 30 do 21 dnia przed rozpoczęciem wyjazdu: 500 zł
  Na potrzeby niniejszego ustępu przez imprezę autokarową należy rozumieć imprezę turystyczną, przy wykonaniu której środkiem transportu na żadnym etapie realizacji imprezy turystycznej nie jest samolot, zaś przez imprezę samolotową należy rozumieć imprezę turystyczną, która nie jest imprezą autokarową. 

 1. ORGANIZATOR może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

  1. Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a ORGANIZATOR powiadomił na piśmie PODRÓŻNEGO o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

   1. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,

   2. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,

   3. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż   2 dni, lub 

  2. ORGANIZATOR nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  i powiadomi PODRÓŻNEGO na piśmie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.  W razie niemożności zrealizowania umowy o udział w imprezie turystycznej z przyczyn określonych powyżej PODRÓŻNY otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych świadczeń.  

 2. W przypadku wystąpienia przyczyn rodzących rozwiązanie Umowy po stronie ORGANIZATORA, ORGANIZATOR może zaproponować świadczenie zastępcze. Postanowienia zawarte w treści § 4 ust. 7-11 stosuje się odpowiednio. 

 3. ORGANIZATOR określa minimalną ilość PODRÓŻNYCH wyjazdów autokarowych na 40 osób na dany kierunek w danym terminie.  

 4. ORGANIZATOR dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez PODRÓŻNEGO w terminie 14 dni roboczych od daty Rozwiązania Umowy.

 5. ORGANIZATOR ma prawo rozwiązać Umowę z winy PODRÓŻNEGO ze skutkiem natychmiastowym w przypadku popełnienia przez PODRÓŻNEGO czynu nietolerowanego w rozumieniu Polityki “ZERO TOLERANCJI” zawartej
  w punkcie 8 Ważnych Informacji. 

 6. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ORGANIZATOR wysyła PODRÓŻNEMU pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez niego podczas dokonywania rezerwacji.

§ 12. PRZENIESIENIE ŚWIADCZEŃ I ZOBOWIĄZAŃ

 1. Za zgodą ORGANIZATORA możliwa jest na życzenie PODRÓŻNEGO zmiana terminu oraz destynacji wyjazdu. ORGANIZATOR rozpatrzy tylko wnioski złożone na minimum 15 dni przed wyjazdem lub w terminie określonym w ofercie. 

 2. PODRÓŻNY ma prawo bez zgody ORGANIZATORA przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej (UCZESTNIKA) wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia  (wskazanie innej osoby w miejsce dotychczasowego PODRÓŻNEGO).  

 3. PODRÓŻNY zobowiązany jest do poinformowania ORGANIZATORA o dokonaniu czynności, o której mowa w § 13 ust. 2 w rozsądnym terminie z uwzględnieniem charakteru danej imprezy turystycznej – nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Zaleca się dokonanie powyższego powiadomienia na trwałym nośniku (np. w formie listownej, pisemnej, e-mail). 

 4. ORGANIZATOR jest uprawniony do żądania pokrycia poniesionych kosztów powstałych na skutek przeniesienia uprawnień do udziału w imprezie turystycznej. Koszty te mogą obejmować np. różnicę w cenie turnusów, zakup nowych biletów rejsowych, zmianę biletów imiennych oraz rezerwacji, zmianę wysokości opłat  z uwagi na indywidualne uprawnienia PODRÓŻNEGO do zniżek itp. Wysokość żądania odpowiadać będzie rzeczywistym kosztom poniesionym przez ORGANIZATORA na podstawie przedłożonych na żądanie PODRÓŻNEGO dokumentów. Odpowiedzialność z tytułu kosztów dodatkowych obciąża solidarnie PODRÓŻNEGO i UCZESTNIKA. 

 5. W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę osoby PODRÓŻNEGO oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

§ 13. REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, PODRÓŻNY ma prawo i obowiązek poinformowania przedstawiciela ORGANIZATORA o zauważonych uchybieniach oraz przedstawienia żądań.

 2. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach PODRÓŻNY może złożyć przedstawicielowi ORGANIZATORA wszelkie reklamacje, wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej.

 3. Reklamacja PODRÓŻNEGO może być złożona w dowolnej formie. W celu dochowania najwyższych standardów obsługi, w tym przejrzystości dla PODRÓŻNEGO całego procesu reklamacyjnego zaleca się sporządzenie reklamacji w formie pisemnej i doręczenia listem poleconym lub kurierem na adres siedziby ORGANIZATORA lub przekazana za pomocą platformy internetowej. Niedochowanie zalecanej formy nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji i podlega rozpoznaniu na zasadach przewidzianych w niniejszych WARUNKACH UMOWY.

 1. Wszystkie reklamacje bez względu na formę ich złożenia (ustnie, pisemnie, mailem lub w inny sposób) rozpoznawane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do ORGANIZATORA.

 2. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają innym uregulowaniom (m.in. Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze). Zgodnie z tymi regulacjami każdy pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej - skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. ORGANIZATOR może przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dokonać jednostronnie zmiany w WU, jeżeli zmianę taką uzasadnia co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn:

  1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w jednym z państw, w którym wykonywana będzie umowa zajdzie jedna z następujących okoliczności: wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, strajk generalny lub branżowy, zakazy, nakazy bądź inne ograniczenia nałożone przez władze WHO, UE, władze państwowe, lokalne, samorządowe mające związek ze stanami zagrożenia epidemicznego, stanami epidemii, stanami klęski żywiołowej, stanami nadzwyczajnymi, stanami wojennymi, zmiany przepisów prawa powodujące, że ich wykonanie wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami;

  2. po stronie organizatora dojdzie do zmiany ubezpieczyciela, przewoźnika, dostawcy innych świadczeń związanych z Umową;

  3. zaistnieje lub zostanie ujawniona potrzeba wzmocnienia praw PODRÓŻNEGO jako konsumenta usługi turystycznej.

 2. W przypadku zmiany WU, o której mowa w ust. 1 ORGANIZATOR niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) poinformuje PODRÓŻNEGO pisemnie lub pocztą elektroniczną w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o:

  1. fakcie zmiany WU i treści tych zmian oraz o ich ewentualnym wpływie na cenę, 

  2. możliwości poinformowania ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie WU o przyjęciu zmiany WU;

  3. możliwości odstąpienia przez PODRÓŻNEGO od Umowy (za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty) w związku z brakiem akceptacji dokonanej zmiany WU 

  4. skutku odstąpienia przez PODRÓŻNEGO od Umowy (za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty) w związku z brakiem akceptacji dokonanej zmiany WU w przypadku braku w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia o zmianie WU informacji od PODRÓŻNEGO o akceptacji zmian WU;

  5. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana

  6. możliwości odstąpienia przez PODRÓŻNEGO od Umowy wraz z jednoczesnym przyjęciem zastępczej imprezy turystycznej (jeśli jest oferowana);

  7. udzieleniu mu 14-dniowego terminu na podjęcie decyzji i poinformowanie o niej ORGANIZATORA.

 3. W sprawach nieuregulowanych w WU zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 4. W zakresie ustalania wysokości żądania obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu umowy o udziale w imprezie turystycznej ORGANIZATOR, dążąc do polubownego rozwiązania sprawy stosuje postanowienia  Tabeli Frankfurckiej (Karty Frankfurckiej).

 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 6. Nieważność pojedynczych postanowień Umowy lub niniejszych WU nie wpływa na ważności całej Umowy.

 7. Załączniki stanowią integralną część niniejszych Warunków Umowy.

 8. Niniejsze Warunki Umowy obowiązują od dnia 22.11.2021 r.