Logo
Logo Logo

Regulamin konkursu TIK TOK

Regulamin konkursu Tik Tok

Regulamin konkursu TikTok

REGULAMIN KONKURSU TIKTOK Z DNIA 19.05.2021 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej “Konkursem”), jest ST Sp. z o.o. Spółka komandytowa,
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie TikTok; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu TikToka;
 5. jest osobą pełnoletnią i ma ukończonych 18 lat

 

§ 3. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest: darmowy wyjazd Student Travel na dowolny autokarowy z wraz z osobą towarzyszącą.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu TikTok.
 4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym TikTok na profilu Organizatora
 2. Konkurs trwa od dnia 19 maja 2021 godz. 10:00 do 1 czerwca 2021 godz. 20:00.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 1. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) oznaczenia osoby z którą uczestnik chciałby pojechać na dowolny wyjazd i wskazanie w jakie miejsce. Uczestnik może dodać dowolną liczbę komentarzy, ale w każdym komentarzu musi być oznaczona inna osoba.
 2. obserwowanie Fanpage Organizatora na TikToku
 3. obserwowanie Fanpage Organizatora na Instagramie

 

    2. Informacje o konkursie będą dostępne na TikToku

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym TikTok.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w§ 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wylosuje 1 zwycięzcę.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a. imię i nazwisko b. adres korespondencyjny c. numer telefonu d. adres mailowy
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem TikToka, w szczególności uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu TikTok (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami TikToka;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami TikToka kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie TikTok

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy TikTok.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony TikTok.

 

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na TikToku”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2021 r. i obowiązuje do 1 czerwca 2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u Organizatora
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.st.pl